Starxat

  • Smilies are:(snowflake#)(happysnow#)(nosnow#)(sleet#)(snowcrystal#)(snowflakebk#)(sfglobe#)(snowled#)(snowtransform#)(sumwin#)
  • Limited pawns: