Starxat

  • Smilies are:(shinobi#)(shinobi#)(shislash#)(shishur#)(shisais#)(shinun#)(shifight#)(shiescape#)(shichallenge#)(shicarve#)(shibow#)(shibo#)
  • Limited pawns: