Starxat

  • Smilies are:(kxmas#)(kxbaubleback#)(kxbell#)(kxcandle#)(kxcane#)(kxgift#)(kxgingerman#)(kxglobe#)(kxmtoe#)(kxpenguin#)(kxpudding#)(kxreindeer#)(kxreindeerback#)(kxsman#)(kxsnowflake#)(kxswoman#)(kxtree#)(kxtreeback#)(kxwreathe#)
  • Limited pawns: